veda, spoločnosť, hodnoty

Home » 2017

Yearly Archives: 2017

Workshop o zrode vedy

Pozývame Vás na ďalší z radu workshopov, ktoré sa poriadajú v rámci APVV grantu VESHOD (plagát). Hosťom bude tentokrát prof. Ladislav Kvasz a témou bude jeho filozofická koncepcia dejín vedy, prezentovaná v jeho knihe „Zrod vedy ako lingvistická udalosť“ z roku 2013.

Workshop sa uskutoční 27. októbra o 13:00 v miestnosti Š519.

Tretí workshop o vede a etike

Ďalší zo série workshopov o vede a etike sa uskutoční v pondelok 22.5. o 13:00 (plagát). Workshop bude venovaný otázke morálnosti eutanázie a vystúpia na ňom viacerí odborníci. MUDr. Kristína Križanová (prezentácia) ponúkne medicínsky pohľad na eutanáziu. JUDr. Branislav Fábry, PhD predstaví eutanáziu v právnom kontexte (prezentácia). Prof. Doc. Phil. Fac. Theol., Peter Volek bude obhajovať tézu, že eutanázia nie je morálne prípustná (prezentácia). V prospech opaku bude napokon argumentovať Mgr. Adam Greif, PhD (prezentácia), ktorý je členom  nášho výskumného kolektívu.

Konferencia „Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy“

Výskumný kolektív projektu VESHOD pripravuje v termíne 4. – 5. mája 2017 konferenciu s názvom Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy (program konferencie). Témou konferencie bude naturalizmus a sociálny konštruktivizmus v súčasnej a minulej filozofii, s osobitným zreteľom na problém vedeckého poznania a morálky a ich vzájomný vzťah. Tak naturalizmus ako aj sociálny konštruktivizmus predstavujú globálne filozofické stratégie, ktoré zasahujú všetky oblasti teoretickej i praktickej filozofie. V metafyzike a vo filozofii vedy je relevantný najmä ontologický a metodologický naturalizmus, ktorý sa inšpiruje predovšetkým metódami prírodných vied a vymedzuje sa voči filozofii chápanej ako apriórne teoretizovanie a tiež voči iracionalizmu, mysticizmu a subjektivizmu. V epistemológii prebiehajú diskusie o programe tzv. naturalizovanej epistemológie a vo filozofii mysle je naturalizmus protiváhou k rôznym formám dualizmu a supranaturalizmu. V praktickej filozofii (v etike, metaetike a filozofii práva) sa naturalistické prístupy aplikujú na také témy, ako sú morálny/etický realizmus, kognitivizmus, naturalizmus vs. právny pozitivizmus a vzťah medzi vedou a morálkou, najmä v bioetických diskusiách. Sociálny konštruktivizmus ako filozofický prístup prechádza, rovnako ako naturalizmus, všetkými spomenutými oblasťami, od filozofie vedy až po etické a bioetické problémy. V dôsledku svojho príklonu k historizmu, relativizmu a antiredukcionizmu je však sociálny konštruktivizmus často vnímaný ako antitéza alebo alternatíva voči naturalizmu a scientizmu. Cieľom konferencie bude preskúmať a vzájomne konfrontovať naturalistické a konštruktivistické  prístupy vo viacerých zmienených oblastiach.

Druhý workshop o vede a etike

Témou ďalšieho zo série workshopov o vede a etike bola problematika využívania zvierat pri uplatňovaní experimentálnych metód v prírodných vedách. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra 2016, vystúpila Ing. Mgr. Zdeňka Jestrzembská, Ph.D. z  Katedry filozofie Masarykovej univerzity v Brne a PhDr. Lenka Bohunická, Ph. D., ktorá je členkou nášho výskumného kolektívu.

Jestrzembská v príspevku Spor o viviskeci jako spor o hodnoty (prezentácia) predstavila históriu sporu súvisiaceho s využívaním zvierat na účely vedeckého výskumu. Počiatky sporu Jestrzembská identifikovala v období na prelome 19. a 20. stor., kedy  sa  v medicíne v čoraz väčšej miere začali využívať experimentálne metódy. Tie sa pritom často nezaobídu bez pokusov, pri ktorých je zvieratám experimentátormi spôsobovaná nejaká ujma, napríklad v podobe bolesti. Predmetom sporu, na ktorý sa Jestrzembská zamerala, bola morálnosť takéhoto konania, pričom jedna zo strán zastávala a argumentovala v prospech pozície, že bolesť spôsobenú zvieratám pri experimentoch nevyvážia potenciálne benefity získaného poznania, a požadovala úplný zákaz takéhoto využívania živočíchov pri výskumoch. Oponenti boli naopak presvedčení, že nadobudnuté poznanie ospravedlňuje ujmu spôsobenú zvieratám. Okrem mapovania diskusie, ktorá prebehla v Anglicku, predstavila Jestrzembská aj jej český variant, ktorý mal určité špecifiká.

Bohunická sa v príspevku Používanie zvierat na vedecko-výskumné účely ako morálny problém (prezentácia) zamerala taktiež na problém morálnosti používania zvierat vo vedeckom výskume, pričom sa sústredila na diskusie, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Autorka sa pokúsila rekonštruovať argumenty uvádzané v prospech a proti využívaniu zvierat vo vedeckých experimentoch. Bohunická najprv predstavila argumentáciu P. Singera, ktorý považuje veľkú väčšinu pokusov na zvieratách v oblasti medicínskych výskumov, a všetky pokusy v ostatných oblastiach, za morálne neospravedlniteľné. Silnejšiu pozíciu obhajuje T. Regan, ktorý využívanie zvierat vo vedeckom výskume odmieta úplne. Najmiernejšiu spomedzi predstavených pozícií obhajuje J. Kánsky, ktorý konštatuje, že pojem práva zvierat používame len metaforicky.