veda, spoločnosť, hodnoty

Home » O Projekte

O Projekte

Filozofická reflexia vedy prešla počas druhej polovice 20. st. zásadnými zmenami. Predtým dominujúci novopozitivistický prístup stratil svoju príťažlivosť a narastá vplyv kuhnovského uvažovania o vede, akcentujúci význam sociálnych faktorov. Do popredia záujmu sa dostávajú hodnotové, kultúrne a sociálne dimenzie vedeckého poznania. V aktuálnych diskusiách sa zdôrazňuje význam mimovedeckých faktorov vrátane rodu, dôvery, moci, záujmov a hodnôt a kriticky sa prehodnocuje klasický obraz vedy ako hodnotovo neutrálnej, od spoločenského kontextu nezávislej sféry poznania. Tieto diskusie sa však často vyznačujú nedostatkom vyváženého pohľadu na vedu, nedostatkom realistického zhodnotenia úlohy kognitívnych i normatívnych/hodnotových prvkov pri vedeckom poznávaní.

Nielen teoretická reflexia vedy, ale aj samotná veda ako inštitúcia prechádza v súčasnej postindustriálnej spoločnosti zložitou transformáciou. Menia sa inštitucionálne rámce produkcie vedeckých poznatkov a nanovo sa formuluje aj otázka vzťahu medzi vedou, spoločnosťou a hodnotami. Súčasná dynamika vzťahov medzi vedou a spoločnosťou (vrátane kultúrnych hodnôt) ukazuje obojsmerné pôsobenie: relevantným nie je len otázka o tom, ako spoločenský a kultúrny kontext a v spoločnosti prevládajúci hodnotový rámec ovplyvňujú vedu, ale aj otázka, ako veda a na nej postavené technológie vstupujú do tvarovania spoločenských, kultúrnych a hodnotových rámcov.

V ostatných rokoch sa stala aktuálnou aj otázka úlohy vedy pri určovaní spoločenských hodnôt. Čoraz častejšie zaznieva myšlienka, že veda môže, ba dokonca by mala určovať morálne hodnoty spoločností, ak má ľudstvo z dlhodobého hľadiska prežiť. Tento „vedecký prístup k morálke“ sa snaží spochybniť „dogmu“, že veda sa nemôže vyjadrovať k hodnotám, že túto kompetenciu musíme prenechať iným inštanciám (náboženstvu, filozofii, nereflektovaným zvyklostiam apod.). Tento kontroverzný návrh si zasluhuje dôkladnú filozofickú analýzu, ktorá by kriticky preskúmala koherentnosť východiskových predpokladov a používaný pojmový aparát.

Hoci vyššie načrtnuté problémy sú mimoriadne aktuálne v teoreticko-filozofickej rovine, chceme na ne reagovať aj ako na problémy spoločenské. Tieto problémy, ktoré možno identifikovať vo vzájomných interakciách medzi vedou a jej hodnotovo nasýteným spoločenským prostredím, v ktorom je veda situovaná, tvoria komplex navzájom prepojených otázok, ktoré si vyžadujú viacdimenzionálny a komplexný filozofický výskum. Sme presvedčení, že detailné a komplexné preskúmanie súčasnej dynamiky vzťahov medzi vedou, hodnotami a spoločnosťou je potrebné a že takéto filozofické a etické skúmanie je dôležitým nástrojom objasnenia a zodpovedania viacerých aktuálnych otázok, ktoré vyvstávajú v spoločnosti v súvislosti s vedeckým pokrokom.

Ciele

Hlavným cieľom projektu je viacdimenzionálny filozofický a etický výskum problematiky celého súboru otázok vzťahov a podôb interakcií medzi vedou/vedeckým výskumom,hodnotami a spoločensko-kultúrnym prostredím. Očakávame, že naplnením tohto cieľa sa nám podarí komplexne osvetliť dynamiku vzťahov medzi vedou a jej spoločensko-kultúrnym kontextom, s osobitným zreteľom na aktuálne problémy vo vzťahu „veda a spoločnosť“. V súlade s vyššie uvedenými problémami sú naše ciele nasledovné:

  1. Preskúmať a zrekonštruovať tradičný pohľad na vzťah vedy a spoločenských hodnôt, založený na princípoch objektivity a autonómie vedy, ako aj na dichotómii faktu a hodnoty. Túto rekonštrukciu plánujeme podložiť historickými odkazmi na konkrétne vplyvné koncepcie z 19. a 20. stor. a predpokladáme, že vyústi do rekonceptualizácie základných pojmov, ktoré tvoria jadro tradičnej predstavy.
  2. Analýzou a znovupremyslením súčasných filozofických koncepcií vedy a jej hodnotovej dimenzie prispieť k aktuálnym filozofickým diskusiám a obohatiť ich o nové filozofické poznatky. Rozpracovať konceptuálny aparát, pomocou ktorého je možné vysvetliť spôsoby, akými hodnoty intervenujú do tvorby poznania, ako aj do procesov akceptácie a využívania poznania.
  3. Preskúmať a filozoficky analyzovať relevantné výsledky empirických výskumov fungovania vedy za účelom zistenia miery súladu resp. nesúladu medzi filozofickým obrazom vedy a reálnymi procesmi tvorby vedeckého poznania. V prípade zisteného nesúladu navrhnúť a rozpracovať konceptuálny aparát, umožňujúci filozoficky spracovať poznanie o tom, ako veda reálne funguje.
  4. Preskúmať mocenské techniky, metódy a stratégie, ktoré pôsobia na vedu a „režimy pravdy“, ktoré sa vo vede realizujú, ako aj procesov subjektivácie, na ktorých sa vedenie podieľa pri formovaní subjektu vrátane jeho praktických vzťahov a morálnych postojov.
  5. Kriticky preskúmať a zhodnotiť plauzibilnosť projektu vedeckého prístupu k náprave morálneho stavu spoločnosti, a to nielen z hľadiska reálnej „priechodnosti“, ale aj z hľadiska jeho konzistentnosti.
  6. Preskúmať a osvetliť etické otázky súvisiace s využívaním výsledkov vedy, osobitne biomedicíny a biotechnológií.

Vzhľadom na komplexnosť skúmaných problémov ako aj na ich vzájomnú previazanosť uvedené ciele sú dosiahnuteľné viacdimenzionálnym výskumom, v ktorom bude zastúpená epistemologická, sociálnofilozofická aj etická perspektíva. Hoci sa výskum zameriava na výsostne aktuálne otázky, bude obohatený aj o dejinnofilozofickú perspektívu jednak za účelom identifikácie hlavných inšpiračných zdrojov pre riešenie súčasných otázok, ako aj za účelom identifikácie ich nedostatkov.

Výskumný plán

Práca na projekte je rozvrhnutá na tri základné etapy riešenia. V prvej, prípravnej etape bude prebiehať analytická práca (konceptuálna analýza), ktorej cieľom bude podať predbežnú analýzu základných pojmov, s ktorými v projekte pracujeme, predovšetkým pojmu vedy a pojmu hodnoty. Výsledky, dosiahnuté v prvej etape využijeme v druhej , centrálnej etape riešenia projektu, v ktorej sa zameriame na výskum aktuálnych podôb vzťahu medzi vedeckým poznaním a hodnotovým spoločenským rámcom. Tretia etapa bude zameraná na zosyntetizovanie parciálnych výsledkov, dosiahnutých v prvej a druhej etape. Jadro práce bude tvoriť príprava záverečnej konferencie projektu s prizvaním zahraničných odborníkov a príprava záverečnej syntetickej vedeckej monografie.