veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Nezaradené » Konferencia „Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy“

Konferencia „Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy“

Výskumný kolektív projektu VESHOD pripravuje v termíne 4. – 5. mája 2017 konferenciu s názvom Veda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupy (program konferencie). Témou konferencie bude naturalizmus a sociálny konštruktivizmus v súčasnej a minulej filozofii, s osobitným zreteľom na problém vedeckého poznania a morálky a ich vzájomný vzťah. Tak naturalizmus ako aj sociálny konštruktivizmus predstavujú globálne filozofické stratégie, ktoré zasahujú všetky oblasti teoretickej i praktickej filozofie. V metafyzike a vo filozofii vedy je relevantný najmä ontologický a metodologický naturalizmus, ktorý sa inšpiruje predovšetkým metódami prírodných vied a vymedzuje sa voči filozofii chápanej ako apriórne teoretizovanie a tiež voči iracionalizmu, mysticizmu a subjektivizmu. V epistemológii prebiehajú diskusie o programe tzv. naturalizovanej epistemológie a vo filozofii mysle je naturalizmus protiváhou k rôznym formám dualizmu a supranaturalizmu. V praktickej filozofii (v etike, metaetike a filozofii práva) sa naturalistické prístupy aplikujú na také témy, ako sú morálny/etický realizmus, kognitivizmus, naturalizmus vs. právny pozitivizmus a vzťah medzi vedou a morálkou, najmä v bioetických diskusiách. Sociálny konštruktivizmus ako filozofický prístup prechádza, rovnako ako naturalizmus, všetkými spomenutými oblasťami, od filozofie vedy až po etické a bioetické problémy. V dôsledku svojho príklonu k historizmu, relativizmu a antiredukcionizmu je však sociálny konštruktivizmus často vnímaný ako antitéza alebo alternatíva voči naturalizmu a scientizmu. Cieľom konferencie bude preskúmať a vzájomne konfrontovať naturalistické a konštruktivistické  prístupy vo viacerých zmienených oblastiach.