veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Nezaradené » Konferencia: Veda, spoločnosť a hodnoty

Konferencia: Veda, spoločnosť a hodnoty

Katedrová konferencia Veda, spoločnosť a hodnoty sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. 2. na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v BA a organizovala ju miestna Katedra filozofie a dejín filozofie.

 

Anotácia 

Vo filozofickej reflexii vedy možno od polovice 20. storočia sledovať viaceré zmeny, ktoré súvisia s narastajúcim vplyvom takého uvažovania o vedeckom poznaní, ktoré akcentuje význam sociálnych a kultúrnych faktorov a ktoré si všíma dynamiku vzájomných interakcií medzi vedou a jej hodnotovo nasýteným spoločenským prostredím. Táto problematika nadobúda v súčasnosti mimoriadnu aktuálnosť, najmä v súvislosti so spoločenskými a etickými dôsledkami niektorých oblastí vedy zameraných na skúmanie človeka (biovedy, biotechnológie). Keďže súčasná dynamika vzťahov medzi vedou a spoločnosťou (vrátane kultúrnych hodnôt) ukazuje obojsmerné pôsobenie, relevantná nie je len otázka, ako spoločenský, kultúrny a hodnotový kontext ovplyvňuje vedu, ale aj otázka, ako veda a na nej postavené technológie vstupujú do tvarovania spoločenských, kultúrnych a hodnotových rámcov.

Cieľom konferencie bolo reflektovať problémy, ktoré možno identifikovať vo vzájomných interakciách medzi vedou a jej hodnotovo nasýteným spoločenským prostredím, v ktorom je veda situovaná. Okrem toho sme analyzovali a ďalej rozvíjali také filozofické iniciatívy, ktoré kladú dôraz na sociálnu a hodnotovú dimenziu vedeckého poznania, ako aj na otázky súvisiace s rozvojom vedy a jej spoločenského významu a dosahu. V rámci takto široko koncipovaného tematického poľa sme sa zamerali hlavne na a) na kritické znovupremyslenie tradičného pohľadu na vzťah vedy a spoločenských hodnôt, založeného na princípoch objektivity a autonómie vedy; b) na reinterpretáciu dichotómie faktov a hodnôt; c) na analýzu hodnotovej dimenzie vedy; d) na preskúmanie mocenských techník pôsobiacich na vedu a vo vede; a e) na osvetlenie etických otázok súvisiacich s využívaním výsledkov vedy.

 

Pozvánka

Program konferencie

Zborník abstraktov

 

Vybrané prezentácie

Buraj, I.: Vôľa k pravde a/lebo pravda.

Marcelli, M.: Klamlivé pôvaby normativizmu.

Nuhlíček, M.: Náčrt pluralistického riešenia problému hodnoty poznania.

Slovinský, B.: Autonómia vedy?

Szapuová, M.: Étos vedy a jej súčasná prax. 

Višňovský, E.: Science as Cultural Practice.

Bohunická, L.: K vybraným aspektom interpretácie osobnej autonómie a zodpovednosti v biomedicíne

Lalíková, E.: Limity a prekážky vzťahu medzi vedeckým poznávaním a vzdelávaním

Fotografie z udalosti