veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Aktivity » Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

Cyklu prednášok v Bratislavskom V-klube, ktorý sa uskutočnil v rámci tohtoročnej noci výskumníkov, sa zúčastnili aj dvaja členovia nášho výskumného kolektívu. Mariana Szapuová vo svojej prezentácii priblížila historickú genézu feministickej filozofie a jej problémové pole v súčasnosti. Feministickú filozofiu predstavila ako typ filozofického myslenia, ktoré kriticky reaguje na androcentrizmus západnej filozofie, pričom nerovnosť medzi ženami a mužmi tematizuje ako podobu spoločenskej nespravodlivosti. Objasnila tiež kategóriu rodu, ktorá umožňuje filozoficky reflektovať problémy týkajúce sa postavenia ženy v spoločnosti a vrhá svetlo na tradičnou filozofiou opomínané aspekty problematiky vzťahov medzi ženami a mužmi.

Michal Chabada predstavil problematiku možnosti existencie dvoch či viacerých právd, ktorú ilustroval diskusiami, ktoré sa v tejto súvislosti viedli v stredovekej filozofii, kde je tento problém známy ako „teória dvoch právd“. V tejto teórii sa do sporu dostávajú pravdy rozumu a pravdy viery. Scholastici spor riešili prostredníctvom rozlíšenia pravdy simpliciter a pravdy secundum quid. Riešenia, ktoré sa o toto rozlíšenie opierajú pritom podľa Chabadu nie sú len zvláštnosťou myslenia určitého historického obdobia, ale tiež niečím, čo mǒže byť inšpiratívne aj pre dnešok.