veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Riešiteľský kolektív

Riešiteľský kolektív

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD

Zodpovedný riešiteľ

szapuova_02_0ac11152a2

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK, vyučuje kurzy z oblasti epistemológie a feministickej filozofie. V rámci epistemológie 20. storočia sa výskumnícky venuje najmä niektorým súčasným iniciatívam a koncepciám, ktoré tematizujú sociokultúrny kontext tvorby poznania. Jej bohatá publikačná činnosť (spolu 129 publikačných záznamov) a štatistika ohlasov (spolu 154 citácií a recenzií, z toho 36 zahraničných) svedčia o tom, že patrí medzi popredné vedecké osobnosti v oblasti filozofie. Zúčastnila sa 30 zahraničných vedeckých podujatí, z toho šiestich s vyžiadanou prednáškou, podieľala sa realizácii šiestich medzinárodných projektov vrátane projektov v rámci 6. a 7. Rámcového plánu EÚ, ako aj na riešení viacerých domácich projektov (VEGA, Európsky sociálny fond). ravidelne sa venuje posudzovateľskej činnosti, posudzovala doktorské práce v ČR (FSS Masarykova Univerzita Brno, FF Univerzita Karlova Praha) ako aj vedecké projekty pre zahraničné inštitúcie (J. William Fulbright Commission, Grantová agentúra ČR).

Kontakt: mariana.szapuova@uniba.sk

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.

Riešiteľ

marcelli_34c400ad13

Autor množstva pôvodných vedeckých monografií a štúdií, z ktorých viaceré boli preložené do cudzích jazykov, vyše 90 odborných článkov publikovaných u nás a v zahraničí (napr. Michel Foucault alebo Stať sa iným. Bratislava: Archa, 1995; Filozofi v meste. Kalligram, Bratislava, 2008; Mesto vo filozofii. Kalligram, Bratislava, 2011; Telegraph, Orchester, Stadt: Kommunikation als Problem der Menge. In: Medien denken: von der Bewegung des Begriffs zu bewegten Bildern, Bielefeld: Transcript Verl., 2010). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom mocenských aspektov vedenia a výskumom diskurzných praxí v procese subjektivácie.

Kontakt: miroslav.marcelli@uniba.sk

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Riešiteľ

plasienkova_d44e48264f

Autorka, spoluautorka a editorka viacerých vedeckých monografií, štúdií a zborníkov (napr. Plašienková, Z., Kulisz, J.: Na ceste s Teilhardom de Chardin. Trnava: Dobrá kniha, 2004; Etika sebarealizácie ako podoba evolučnej etiky vývinu. In: Morálka a súčasnosť. Prešov: PU, 2008). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom normatívnej hodnoty ľudskej prirodzenosti a ľudskej dôstojnosti v oblasti bioetickej problematiky a konceptuálnou analýzou zodpovednosti ako hodnoty i normy.

Kontakt: zlatica.plasienkova@uniba.sk

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Riešiteľ

visnovsky_841fa5c649

Autor a spoluautor viacerých vedeckých monografií (napr. Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. Bratislava: Veda, 2009), editorom viacerých zborníkov vydaných v domácich aj zahraničných vydavateľstvách (Višňovský, E., Ryder, J., eds.: Pragmatism and Values. Amsterdam and New York: Rodopi, 2004). Je tiež autorom vyše 50 vedeckých štúdií evidovaných v databázach Scopus a WoS, na ktoré je evidovaných 60 ohlasov. Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom vzťahu vedy a hodnôt z hľadiska filozofie pragmatizmu, výskumom vedecko-výskumných praktík a skúmaním vzťahu vedy a technológie v kontextoch post/transhumanizmu.

Kontakt: emil.visnovsky@uniba.sk

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Riešiteľ

buraj_1d9cbde71f

Predmetom jeho záujmu je problematika moci, je autorom početných vedeckých publikácií (napr. Foucault a moc, Bratislava: Univerzita Komenského, 2000). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom mocenských techník a stratégií, ktoré pôsobia na vedu, výskumom pravidiel a noriem, ktoré podmieňujú formovanie a akceptovanie vedeckého poznania, ako aj výskumom „režimov pravdy“.

Kontakt: ivan.buraj@uniba.sk

Doc. Michal Chabada, PhD.

Riešiteľ

chabada_07c0b954a6

Odborník na dejiny filozofie, skúmané historicko-filozofické koncepcie komparuje s najnovšími filozofickými prístupmi. Je autorom viacerých vedeckých monografií vydaných doma i v zahraničí (napr. Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. Mönchengladbach: B. Kühlen, 2005, 27 ohlasov). Je tiež autorom 35 vedeckých štúdií evidovaných v databázach Scopus a WoS, na ktoré je v uvedených databázach evidovaných 16 ohlasov. Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom spôsobov vymedzovania a zdôvodňovania hraníc/kompetencií medzi vedou a vierou, filozofiou a teológiou v dejinách filozofie a ich relevantnosťou pre súčasné koncepcie.

Kontakt: michal.chabada@uniba.sk

Doc. Erika Lalíková, PhD.

Riešiteľ

lalikova_02662dd7f0

Pôsobí ako docentka na riešiteľskom pracovisku, špecializuje sa na dejiny slovenskej filozofie. Je autorkou vedeckej monografie, viacerých vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí (Realita a filozofia na Slovensku: Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Bratislava: Iris, 2010). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom niektorých filozofických koncepcií vedy, ktoré sa sformovali v slovenskej filozofii konca 19. stor. a v 20. stor. a ktoré poskytujú inšpiračné zdroje pre niektoré súčasné pohľady na stav vedeckého poznania.

Kontakt: erika.lalikova@uniba.sk

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

Riešiteľ

bohunicka_fbebe7187b

Pǒsobí v oblasti etiky, v rámci ktorej sa dlhodobo venuje problematike etických noriem a bioetike. Na katedre vedie kurz z bioetiky, pravidelne vedie diplomové práce orientované na uvedenú problematiku. Z tejto oblasti publikovala viaceré štúdie (napr. Je racionalita v situácii morálnej voľby realitou či fikciou? In: Realita a fikcia, Bratislava: SFZ pri SAV, 2009). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom aktuálnych otázok bioetiky.

Kontakt: lenka.bohunicka@uniba.sk

PhDr. Kristína Korená, PhD.

Riešiteľ

korena_ccb5e40dab

Na riešiteľskom pracovisku pôsobí ako odborná asistentka, odborníčka na dejiny filozofie 19. storočia a na súčasnú francúzsku filozofiu, jej záujem sa sústreďuje na francúzsku neoracionalistickú filozofiu vedy (napr. K otázke dialektiky v Gonsethovom variante neoracionalistickej filozofie vedy. In: Filozofia, 35, Bratislava 1980, č. 4). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom vybraných pohľadov na vedu z dielne francúzskych filozofov vedy.

Kontakt: kristina.korena@uniba.sk

PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Riešiteľ

sabela_f5d37fa634

Pôsobí ako odborný asistent na riešiteľskom pracovisku, vedecky i pedagogicky sa venuje metafyzike a filozofii a histórii prírodných vied, predovšetkým fyziky. Pravidelne vyučuje kurzy orientované na dejiny prírodných vied. Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom koncepcií stavajúcich na dichotómii faktov a hodnôt a ich teoretických dôsledkov pre možnosť objasnenie úlohy vedy v jej spoločenskom (hodnotovom) meradle. Skúmať bude tiež koncepcie, ktoré túto dichotómiu odmietajú.

Kontakt: ladislav.sabela@uniba.sk

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Riešiteľ

maco1

Pôsobí ako odborný asistent na riešiteľskom pracovisku, dlhodobejšie sa venuje dejinám filozofie, osobitne filozofii 20. storočia. Zaoberá sa tiež filozofiou matematiky, je autorom viacerých vedeckých štúdií z tejto oblasti (napr. Filozofia matematiky raného Ernsta Cassirera. In: Filozofia, Roč. 65, č. 1 (2010); Husserl a matematika. In: Maco, R. (ed.): Znak a fenomén. Bratislava : All acta, 2007). Na riešení predkladaného projektu sa bude podieľať výskumom genézy a tvorby matematického poznania ako určitého typu kognitívnej praxe, na preskúmanie toho, ako sa na vzniku novej matematickej teórie môžu podieľať filozofické, náboženské a teologické faktory.

Kontakt: robert.maco@uniba.sk

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Riešiteľ

nuhlicek_da7e692aa9

Je odborným asistentom Katedry filozofie a dejín filozofie, patrí k mladej generácii vedecko-pedagogických pracovníkov. Špecializuje sa na analytickú epistemológiu, konkrétne na problematiku zdôvodnenia. Je autorom viacerých štúdií publikovaných v karentovaných časopisoch (napr. Čo je zdôvodnenie? In: Filozofia 68 (2013), č. 2; Prečo externalistické kritériá zdôvodnenia principiálne zlyhávajú? In: Organon F 20 (2013), č. 1). Na riešení projektu sa bude podieľať výskumom procesov zdôvodňovania vo vedeckom poznaní.

Kontakt: martin.nuhlicek@uniba.sk

Mgr. Adam Greif, PhD.

Riešiteľ

greif_ace4555b5d

Je interným doktorandom na riešiteľskom pracovisku, venuje sa súčasnej analytickej epistemológii a otázkam bioetiky, vyučuje výberový seminár k problematike smrti. Publikoval štúdiu o naturalizme v dnešných diskusiách o skepticizme (v zborníku Lalíková, E., Bohunická, L. (ed.) Filozofia – literatúra – veda. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014).
Do tlače pripravil štúdiu „Čo ukazuje Nozickov stroj na zážitky?“ Na riešení projektu sa bude podieľať výskumom otázky, prečo je zabíjanie (ľudí) morálne zlé.

Kontakt: greif2@uniba.sk

Mgr. Marek Vician

Riešiteľ

greif_ace4555b5d

Je interným doktorandom na riešiteľskom pracovisku, na riešení projektu sa bude podieľať kritickou rekonštrukciou vybraných historicko-filozofických koncepcií vedy.

Kontakt: vician8@uniba.sk

Mgr. Štefan Zolcer

Riešiteľ

zolcer_2e03aa9489

Je interným doktorandom na riešiteľskom pracovisku, na riešení projektu sa bude podieľať analýzou Whiteheadovej koncepcie vedy.

Kontakt: stefan.zolcer@uniba.sk