veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Nezaradené » Druhý workshop o vede a etike

Druhý workshop o vede a etike

Témou ďalšieho zo série workshopov o vede a etike bola problematika využívania zvierat pri uplatňovaní experimentálnych metód v prírodných vedách. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra 2016, vystúpila Ing. Mgr. Zdeňka Jestrzembská, Ph.D. z  Katedry filozofie Masarykovej univerzity v Brne a PhDr. Lenka Bohunická, Ph. D., ktorá je členkou nášho výskumného kolektívu.

Jestrzembská v príspevku Spor o viviskeci jako spor o hodnoty (prezentácia) predstavila históriu sporu súvisiaceho s využívaním zvierat na účely vedeckého výskumu. Počiatky sporu Jestrzembská identifikovala v období na prelome 19. a 20. stor., kedy  sa  v medicíne v čoraz väčšej miere začali využívať experimentálne metódy. Tie sa pritom často nezaobídu bez pokusov, pri ktorých je zvieratám experimentátormi spôsobovaná nejaká ujma, napríklad v podobe bolesti. Predmetom sporu, na ktorý sa Jestrzembská zamerala, bola morálnosť takéhoto konania, pričom jedna zo strán zastávala a argumentovala v prospech pozície, že bolesť spôsobenú zvieratám pri experimentoch nevyvážia potenciálne benefity získaného poznania, a požadovala úplný zákaz takéhoto využívania živočíchov pri výskumoch. Oponenti boli naopak presvedčení, že nadobudnuté poznanie ospravedlňuje ujmu spôsobenú zvieratám. Okrem mapovania diskusie, ktorá prebehla v Anglicku, predstavila Jestrzembská aj jej český variant, ktorý mal určité špecifiká.

Bohunická sa v príspevku Používanie zvierat na vedecko-výskumné účely ako morálny problém (prezentácia) zamerala taktiež na problém morálnosti používania zvierat vo vedeckom výskume, pričom sa sústredila na diskusie, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Autorka sa pokúsila rekonštruovať argumenty uvádzané v prospech a proti využívaniu zvierat vo vedeckých experimentoch. Bohunická najprv predstavila argumentáciu P. Singera, ktorý považuje veľkú väčšinu pokusov na zvieratách v oblasti medicínskych výskumov, a všetky pokusy v ostatných oblastiach, za morálne neospravedlniteľné. Silnejšiu pozíciu obhajuje T. Regan, ktorý využívanie zvierat vo vedeckom výskume odmieta úplne. Najmiernejšiu spomedzi predstavených pozícií obhajuje J. Kánsky, ktorý konštatuje, že pojem práva zvierat používame len metaforicky.